Verrijkingsonderwijs

Verrijkingsonderwijs
Voor alle duidelijkheid, wij geven geen individueel onderwijs.

Het item verrijkingsonderwijs is onder bewerking.
De stand van zaken op dit moment:
1. Op 4 juni 2018 is er een algemene ouderavond geweest, voor ouders en leerkrachten, waarin de talentontwikkeling van de leerlingen centraal stond. Het verschil tussen super intelligent en hoogbegaafdheid. Wat ons aanbod op dit moment is, hoe de aanmelding verloopt en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
2. Hieronder volgt de powerpoint-presentatie van de ouderavond.
Presentatie ouderavond Verrijkingsonderwijs
3. Op maandag 20 augustus en dinsdag 21 augustus zijn er twee studiedagen voor leerkrachten geweest, over dit thema.

Op dit moment zijn we tijdens de pedagogische vergadering en in samenwerking met Passend Wijs aan het werk om ons beleid her en der te updaten, waaronder de route voor ouders begrijpelijker maken.
Zie voor Plan van aanpak ‘begaafdheid in de basisondersteuning’ van Passend Wijs:
Plan van aanpak (hoog)begaafde leerling- invulversie versie 11-6-2018

In de nieuwsbrieven informeren wij u voortdurend over de status. Ons doel is om voor de kerstvakantie ons beleid te hebben aangepast.

Zie o.a. Schoolgids Jaarlijks Deel 2018/2019