Zorgstappen in de tijd

De zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en stappenplan

Het gaat hier om kinderen die om een of andere reden meer aandacht of zorg nodig hebben doordat ze specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Wanneer de leerkracht constateert dat een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, bijvoorbeeld problemen heeft met de leerstof, het tempo of anderszins, zal de leerkracht direct de gebruikelijke pedagogische interventies toepassen.

Na drie weken wordt bij onvoldoende resultaat de volgende procedure gevolgd: de leerkracht gaat proberen verder uit te zoeken wat er aan de hand is, legt de situatie- middels een hulpvraag- voor aan de zorggroep (intern begeleider, leerkracht(en) en directie) en er wordt overleg gevoerd tussen de ouders en de klassenleerkracht; dit kan zowel op initiatief van de ouders als van de leerkracht.

Binnen drie weken (week 4 t/m 6) worden afspraken gemaakt over eventuele hulp in de vorm van een bepaalde aanpak of extra begeleiding.

Als advies kan worden gegeven:

 • extra begeleiding
 • aangepast werk
 • thuishulp
 • observatie in de klas
 • kinderbespreking
 • klassenbespreking
 • doorverwijzing remedial teaching buiten school
 • doorverwijzing logopedie buiten school
 • doorverwijzing jeugdarts
 • doorverwijzing huisarts
 • doorverwijzing Multidisciplinair zorgteam
 • nader onderzoek door orthopedagoge (via huisarts)

Er kunnen meerdere gesprekken gedurende een langer tijdsverloop nodig zijn om het kind in zijn eigen ontwikkeling met zijn eigen specifieke onderwijsbehoefte goed te kunnen volgen.

Ook kan de leerkracht vragen om extra observatie van het handelen van de leerkracht zelf, waardoor meer inzicht ontstaat over eigen gedrag m.b.t. specifieke vragen die het kind stelt.

Wanneer gericht onderzoek en/of verwijzing naar extra hulp nodig is, zal daarvoor schriftelijke toestemming van ouders gevraagd worden.

Wanneer, na de gezamenlijk afgesproken termijn, dit geen resultaat oplevert, meldt de leerkracht dit direct bij de zorggroep en de ouders.

De zorggroep bepaalt dan samen met de leerkracht de te volgen strategie. Het advies wordt door de klassenleerkracht aan de ouders verteld in een gesprek. Voor de betreffende leerling wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan beschrijven we op welke wijze de hulp zal worden verleend en wat voor een soort hulp wordt gegeven.

De in het handelingsplan vastgelegde afspraken worden door de ouders en leerkracht ondertekend. Na een afgesproken tijd volgt weer een gesprek met ouders en leerkracht.

Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de geboden hulp niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, wordt dit bij de zorggroep en de ouders gemeld en wordt het plan zo nodig bijgesteld.

Aanpak volgens een vast stappenplan

1.Wanneer de leerkracht constateert dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, bijvoorbeeld problemen heeft met de leerstof, het tempo of anderszins, zal de leerkracht direct de gebruikelijke pedagogische interventies toepassen.

2.Na drie weken wordt bij onvoldoende resultaat de volgende procedure gevolgd: de leerkracht gaat proberen verder uit te zoeken wat er aan de hand is, legt de situatie- middels een hulpvraag- intern voor aan de zorggroep en/of Bouw en er wordt overleg gevoerd tussen de ouders en de klassenleerkracht; dit kan zowel op initiatief van de ouders als van de leerkracht.

3.Er wordt een plan gemaakt voor extra hulp of een speciale aanpak, op school of thuis, al naar gelang het probleem. Dit plan wordt vastgelegd. Binnen één week na constatering.

4.Dit plan wordt op een van te voren afgesproken tijd geëvalueerd. Meestal na 4 weken of bij een HP na 6 weken.

5.Wanneer dit geen resultaat oplevert, meldt de leerkracht dit direct na constatering bij de zorggroep en de ouders. De zorggroep bepaalt dan samen met de leerkracht de te volgen strategie.

6.Na een afgesproken tijd volgt weer een gesprek met ouders en leerkracht. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de geboden hulp niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, wordt dit bij de zorggroep en de ouders gemeld en wordt het plan zo nodig bijgesteld.

7.Hieruit kan een handelingsplan volgen en worden de stappen 1 t/m 4 opnieuw doorlopen. Dit proces kan 6 weken in beslag nemen. De mogelijkheid bestaat dat er geconcludeerd wordt dat verder onderzoek moet plaatsvinden. Hierbij zou bijvoorbeeld het  Multidisciplinair zorgteam  ingeschakeld kunnen worden, of ouders maken een keuze voor onderzoek buiten de school op kosten van de ouders.

Voor eventueel nader onderzoek of observatie is toestemming van de ouders nodig. Aanvraag en uitvoering kunnen in totaal 3 maanden in beslag nemen.

8.Na een observatie en/of een onderzoek door bijvoorbeeld een medewerker van PassendWijs volgt een gesprek of ontvangen de ouders de resultaten van het onderzoek die intern met de zorggroep en leerkracht besproken worden.

Binnen 3 weken na  het onderzoek vinden er vervolgstappen plaats.

9.Uit het onderzoek kan advies voortvloeien voor ondersteunende activiteiten thuis, op school. Mogelijk wordt extern hulp gezocht, kosten voor de ouders.

De stappen 1 t/m 4 worden opnieuw doorlopen.

Wederom kan zo’n proces 6 weken duren.

De conclusie kan zijn, na herhaaldelijk stappen 1  t/m 4 doorlopen te hebben dat de school niet kan voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling; er is meer nodig.

Dit wordt met alle betrokkenen besproken in het Multidisciplinair zorgteam (leerkracht, intern begeleider, directie, schoolgericht maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, schoolcontactpersoon, wijkteam en de ouder(s) van de leerling). In dit team wordt besproken wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.

Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen  de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Begeleiding ouders

Om het proces en het stappenplan goed te kunnen doorlopen is het van belang om de ouders  gedurende dit proces goed te begeleiden en hen voortdurend bewust te maken van de stappen die gezet worden, wat de resultaten zijn en waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen, zodat de uitkomst van het proces geen verrassing is, maar een gegeven (punt) op grond van een gezamenlijk afgelegd traject. Wekelijks of tweewekelijks contact is meestal nodig om zo de afspraken en de stappen goed te laten verlopen. Zowel van ouders als van leerkrachten vraagt dit een extra inspanning en een heldere open communicatie.

Het is daarom noodzakelijk dat alle gespreksverslagen besproken worden en ondertekend worden door de ouders en de leerkracht.