Visie en missie

DE MISSIE VAN DE SCHOOL

Missie-kern

De Parcivalschool geeft kwalitatief hoogstaand (vrijeschool) onderwijs dat bij deze tijd en plaats past. De Parcivalschool is een school met uitmuntende resultaten waarin ouders, leerkrachten, Medezeggenschapsraad, Bevoegd gezag en Onderwijsinspectie vertrouwen hebben. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel(SOP) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen goed onderwijs te geven, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op de missie-kern besteden we veel aandacht  aan de cognitieve, kunstzinnige, culturele, creatieve, emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot vitale, moedige, vrije en respectvolle burgers.

Motto

Ons motto is : Leren is creëren.

Onze kernwaarden zijn :

Samenhang
Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichten van het geheel van de klas of de groep. Aandacht voor het individuele kind, de individuele leerkracht maar ook de individuele school wordt in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, de school, het geheel van Athena.

Meesterschap
De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit.

Aandachtigheid
Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.

Creëren in vrijheid
Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht- of beslis-denken. Creativiteit kan alleen ontstaan in een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.

Vitaliteit
Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam en geest.

Moed
Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.

Beleid om de missie levend te houden:
•Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod tijdens de jaarlijks evaluatie op de pedagogische vergadering in mei/juni
•Missie en visie zijn opgenomen in het Jaarlijks deel van de schoolgids 2015-2016

Streefbeelden

Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering: onze streefbeelden.
1. Op onze school staat leren van en met elkaar centraal (fouten maken mag en geef jezelf en de ander de ruimte om fouten te mogen maken).
2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Op onze school is er sprake van passend onderwijs
4. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling
5. Op onze school wordt klassenoverstijgend gewerkt
6. Op onze school krijgen de leerlingen door goed en eigentijds vrijeschoolonderwijs een samenhangend geheel van vaardigheden mee ( 21st century skills) waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw.
7. Op onze school werken we Handelingsgericht.
8. Op onze school krijgen alle klassen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
9. Op onze school krijgen alle leerlingen wekelijks les van een native speaker Engels en waar mogelijk in meerdere vreemde talen.
10. Op onze school krijgen alle leerlingen les in praktische vaardigheden passend bij de leeftijd (ei bakken, fietsband plakken, gezond eten, opruimen, schoonmaken, zagen, timmeren, boren, etc.).
11. Op onze school krijgen alle leerlingen lessen waarbij Techniek en Wetenschap aan bod komen (leergebied Leefomgeving) passend bij de leeftijd.
12. Op onze school krijgen klas 1 t/m 6 wekelijks handwerken van een vakleerkracht.
13. Op onze school krijgen klas 1 t/m 4 wekelijks muziekles van een vakleerkracht.
14. Op onze school krijgen klas 4, 5 en 6 wekelijks koorzang van een vakleerkracht.
15. Op onze school geven wij wekelijks -aan kleine groepen buiten de klas- verrijkingsonderwijs.
16. Op onze school hebben we oog voor het individuele kind en tegelijkertijd ook voor groepen leerlingen (bijvoorbeeld jongens en meisjes, begaafde leerlingen) en de verschillen in onderwijsbehoeften.

De visies van de school

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk.  We onderscheiden bij het lesgeven pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen kinderen zelfstandig (samen) laten werken Visie op leren Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

Onze school is een vrijeschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen (klas 5 en klas 6) en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills: Samenwerking en communicatie Kennisconstructie ICT gebruik Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken De visie van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op de mens

In de antroposofische menskunde heeft Rudolf Steiner gezichtspunten geformuleerd ten aanzien van de kinderlijke ontwikkeling op fysiek en emotioneel gebied, zodat het individuele ik van het kind zich kan ontplooien. Dit mensbeeld wortelt in de mensvisie van de antroposofie. Wezenlijke uitgangspunten zijn: – De mens is burger van twee werelden: de zichtbare wereld waarin we leven en de    geestelijke wereld waar de mens zijn oorsprong heeft. – De mens neemt uit zijn geestelijke oorsprong een levensplan mee dat op aarde vorm moet krijgen. – Vanuit zijn geestelijke oorsprong neemt de mens: talenten, aanleg, eigenschappen en kennis mee; ook deze karakteristieken vragen om stimulering en ontplooiing. Een centraal gezichtspunt daarbij is dat de ontwikkeling zich in leeftijdsfasen van ongeveer zeven jaar voltrekt. In de loop van de tijd verandert het kind in de manier waarop het de wereld en zichzelf ervaart. De school is de plaats waar het kind de wereld en zichzelf leert kennen. Daarom zijn de karakteristieken van de leeftijdsfasen een belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van het onderwijs in onze school.

Visie op het opgroeiende kind

Elk individueel kind stelt zijn eigen individuele ontwikkelingsvraag. Elk kind gaat zijn eigen ontwikkelingsweg om zich tot een vrije persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit ontwikkelen vindt o.a. plaats in de ziel: in het denken, het voelen en het willen. Dit houdt voor het onderwijs aan de Parcivalschool in, dat de inhoud en het aanbod van de leergebieden is aangepast op de ontwikkelingsfasen van het kind en tegelijkertijd is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte en onderwijsbehoefte van het kind.

Visie op het werken vanuit de antroposofie

De antroposofie stelt de mens als individualiteit in zijn ontwikkeling centraal. Dat betekent voor de vrije schoolpedagogie dat de opgroeiende mens centraal staat in het proces van volwassen worden. De wijze waarop de leerkracht zijn lessen invult, is van groot belang. De verbondenheid met de leergebieden en met de kinderen samen maakt, dat leerstof op een zodanige wijze uitwerkt dat het dienstig is aan het uitgangspunt van de leerstof. Een en ander is uitgewerkt in de leerdoelen en beschrijvingen van de doorlopende leerlijnen op volglijn. De doorgaande leerlijnen zijn voor rekenen en taal op schoolniveau verder ingevuld en uitgewerkt aan de hand van de specifieke leerlijnen voor rekenen en taal van de Begeleidingsdienst. Op www.volglijn.nl zijn deze digitaal beschikbaar voor het team.

Visie op de ouders

School en ouders werken samen in de opvoeding; zijn partners in de opvoeding. Ieder met eigen verantwoordelijkheden vanuit de eigen rol. Het is daarom nodig dat we regelmatig overleggen en elkaar informeren. We spreken samen dingen af, we bevragen elkaar, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en we staan stil bij ijk momenten. Wij informeren de ouders over visie en missie, het aangeboden onderwijs, de resultaten van ons onderwijs, de structuur en de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Dat doen wij onder andere door: onze website, de tweewekelijkse Nieuwsbrief, het intakegesprek, informatieochtenden, het aanbieden van de schoolgids, de wegwijzer, ouderavonden, oudergesprekken, kennismakingsgesprekken, getuigschriften, ochtenden voor nieuwe ouders, inloopochtenden in de kleuterklassen en de ‘Podiumpresentaties’ ochtenden.

Visie op participatie

Veel ouders voelen zich sterk betrokken bij de opvoeding van hun kinderen thuis en op school, maar ook bij de schoolgemeenschap als geheel en willen daarvoor verantwoordelijkheid dragen. In de schoolpraktijk komt dit tot uitdrukking bij de viering van de jaarfeesten, door ouderactiviteiten op het gebied van verzorging van het gebouw en de schoolomgeving. In een enkel geval zijn ouders betrokken bij ondersteunende activiteiten in het onderwijsleerproces. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten in de kleuterklas, bij de handwerklessen, begeleiding bij het zwemmen, begeleiding boerderijschool en bij uitstapjes van de klassen of ondersteuning in projecten. Daarnaast zijn ouders actief als klassenouders voor de klas, in de klassenouder bijeenkomsten, de klussengroep en de Medezeggenschapsraad.

Visie op verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van het onderwijs ligt bij de school(directie). De school(directie) neemt, na overleg, in alles de besluiten en bepaalt het beleid. De school (directie en team) bepaalt de schoolloopbaan voor de kinderen op school. Waar ouders betrokken kunnen worden bij het denken over en de uitvoering van het onderwijs is duidelijk dat door de directie leiding aan dit proces gegeven wordt. Heldere afbakening van taken, rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn van belang om de communicatie open te houden.

Visie op communicatie met ouders

In de communicatie met ouders staat gelijkwaardigheid voorop, heeft ieder een eigen waardevolle inbreng en is wederzijds respect daarvoor noodzakelijk. Van daaruit kan samengewerkt worden aan de inrichting van de school ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. Voorwaarde daarvoor is dat de eigen plaats van leerkrachten en de school door ouders wordt gerespecteerd en tevens dat de leerkrachten bewust zijn van wat zij doen en welk doel dit heeft. Dan kan ook verantwoordelijkheid worden afgelegd van de taken die een leerkracht heeft. Ouders moeten bijtijds geïnformeerd worden over ontwikkelingen op kindniveau, klassenniveau en schoolniveau. Dat gebeurt onder andere door: de tweewekelijkse Nieuwsbrief, de schoolmail, de algemene ouderavonden, de klassen ouderavonden, de website, het aanbieden van de schoolgids, het getuigschrift en de oudergesprekken.