Parcivalschool Noord

Locatie
Parcivalschool Noord is een dependance van de Parcivalschool Zuid. In augustus 2018 is de dependance gestart in de Brugstraat 6, een gebouw op zo’n 500 meter van park Sonsbeek gelegen. Ook park Zypendaal is dichtbij. Dit biedt veel mogelijkheden voor buitenactiviteiten.

De Parcivalschool Noord is onderdeel van Parcivalschool Zuid
De Parcivalschool heeft één BRIN-nummer. Locatie Noord en Zuid vallen hier beide onder. De school heeft één team, aangestuurd door één directeur. Het beleid zal op beide scholen grotendeels gelijk zijn.

Zijn er op locatie Noord dezelfde jaarfeesten en voorzieningen als bij locatie Zuid?
Op locatie Noord worden dezelfde jaarfeesten gevierd als in Zuid.
Op locatie Noord worden de dezelfde vakken gegeven als in Zuid.
Daarbij wordt er tuinieren gegeven in alle klassen zijn.

BSO de Santekraam
Op maandag, dinsdag en donderdag is er Buitenschoolse Opvang tot 18.00 uur.

Komt er ook kinderopvang en/of een peuterspeelzaal in het gebouw?
Alle Peuterspeelzalen worden sinds 1 januari 2018 Kinderopvang genoemd. Er komt kinderopvang in het gebouw en dit wordt georganiseerd door het SPA. Dit is voor peuters vanaf ongeveer 2,5 jaar. 


 

De kleuterklas
Voor kleuters is de vrijeschool leuk en leerzaam. Onze aanpak is het best te omschrijven als: langer spelen om beter te leren. Met de nadruk op fantasie en spel. De verschillende spelvormen bieden volop mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken, te ervaren én te ontwikkelen. De grove en fijne motoriek, de taal en dingen samen doen. Bij oudere kleuters, vijf- en zesjarigen, wordt het spel doelgerichter, meer leren. Aan de overgang van kleuter naar leerling wordt in de vrijeschool dan ook veel aandacht gegeven. Is het kind klaar voor de overgang van spelen naar leren, dan maakt het de overstap naar de basisschool. Op de vrijeschool staat de kleuterklas (groep 1 en 2) enigszins los van de klassen 1 t/m 6. Voordat een kind van de kleuterklas naar klas 1 gaat, onderzoeken we of het toe is aan die overgang. In dit leerrijpheidsonderzoek komt de ontwikkeling op het vlak van motorische, sociaal/emotionele en cognitieve vaardigheden aan bod. Ook kijken we in hoeverre de vaardigheden leren lezen en rekenen zijn ontwikkeld, hoe het kind ruimtelijke begrippen en tijd beleeft en wat het niveau van logisch denken en ordenen is. Kortom; is het kind toe aan de overstap van leren vanuit de nabootsing (kleuterschool) naar leren via instructie (basisschool)?

Klas 1 t/m 6
Als het kind naar klas 1 gaat, komt de beleving van het kind meer op de voorgrond. Op de Parcivalschool leer je met je hoofd, hart, handen en voeten. In de klassen 1 t/m 6 van het vrijeschool basisonderwijs gaat het er beweeglijk aan toe. In de rekenles zijn handen en voeten net zo actief als het hoofd, bij taal wordt geschreven, gedicht, getekend, gezongen, gereciteerd en toneel gespeeld. Steeds met het doel de leerstof bij de kinderen tot leven te brengen, deze eigen te maken en op creatieve wijze toe te leren passen. Daarnaast zijn er vele stille momenten: als er verhalen worden verteld of tijdens het zelfstandig werken.

Het onderwijs in de hoofdvakken
Vanaf klas 1 krijgen onze leerlingen ‘periodeonderwijs’/ hoofdonderwijs. Elke ochtend begint met onderwijs in  een hoofdvak. Dat betekent dat het kind gedurende een aantal weken (een periode) elke ochtend tot de eerste pauze, hetzelfde vak krijgt. In zo’n periode wordt de interesse gewekt bij het kind, zodat het wil gaan leren en zich in een vak wil verdiepen. De periodeles is als een steen die in het water valt en steeds grotere kringen maakt. Sommige kinderen pakken al van alles op in de eerste kring rond de gevallen steen, anderen pakken iets uit de derde kring op. In onderwijstermen heet dit concentrisch leren. Aan het einde van de periode hebben de leerlingen, naar vermogen, dezelfde doelen behaald, maar de wegen naar die doelen zijn gedifferentieerd.

Vaklessen of oefenuren
De periodeles wordt gevolgd door wat wij de vaklessen of oefenuren noemen. Tijdens deze uren oefenen wij vaardigheden met de kinderen. De leerstof die is aangelegd in het periodeonderwijs wordt tijdens deze uren onderhouden en verder geoefend, zodat kinderen de leerstof zelfstandig beheersen. Het periodeonderwijs valt onder concentrisch leren, bij de vaklessen of oefenuren spreken we van lineair leren. Bij deze vorm van lesgeven gaat het om de stappen die kinderen zetten, de leerkracht neemt ze mee in het leerproces. De ene stap komt uit de andere voort. Een kind kan pas gaan lezen als het de letters kent. Dat is de eerste stap en van daaruit volgen de andere stappen. In dit proces kan er op elk moment getoetst worden, want je weet precies waar het kind zou moeten staan en welke stappen er genomen zijn. Omdat het tempo waarin een kind de lesstof oppikt een individueel proces is, wordt er tijdens de vaklessen of oefenuren binnen de klas op niveau gedifferentieerd.

Vaklessen of Kunstzinnige vakken
De vaklessen of kunstzinnige vakken. Schilderen, tekenen, vormtekenen, Engels, handwerken, handenarbeid, fluiten en muziek worden meerdere keren per week gegeven, zowel in combinatie met het periodeonderwijs als met de oefenuren.
Naast deze uren krijgen de kinderen ook euritmie/dans en gymnastiek; belangrijke vakken voor de motorische ontwikkeling van het kind.

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen, gebruikt de Parcivalschool het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys waarin de leerlijnen van de vrijeschool zijn opgenomen. Bovendien volgen we met het Cito Volgsysteem de vaardigheid- en cognitieve ontwikkeling systematisch. Aan het Cito Volgsysteem toetsen verbonden die tweemaal per jaar afgenomen worden. De toetsresultaten geven ons inzicht in het resultaat van ons onderwijs op leerling -, klas- en schoolniveau. Ook vullen we twee keer per jaar de SCOL in. Zo volgen we systematisch de ontwikkeling van de sociale competentie van alle leerlingen.

Bent u geïnteresseerd; schrijf uw kind in. Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij : administratie@parcivalschool.nl. Op de website www.parcivalschool.nl, kunt u ook de laatste ontwikkelingen volgen.
Op de Facebookpagina Parcivalschool Arnhem Noord (Er is zowel een pagina als een groep) kunt u interessante artikelen lezen, discussies volgen en kennismaken met andere ouders. Mocht u meer willen lezen over het vrijeschoolonderwijs, neem dan zeker ook een kijkje op www.kiezenvoordevrijeschool.nl, met duidelijke informatie en filmpjes.

Wilt u het vrijeschool onderwijs zelf zien?
U bent van harte welkom tijdens onze informatieochtenden.  Data staan op de website.

Waldorfcollege
Hieronder vindt u het Belangstellingsformulier Waldorfcollege

VSVZ_Belangstellingsformulier_Waldorfcollege_2.0