Nieuwsbrief nummer 7 maandag 26 november 2018

Zondag 2 december Eerste Adventszondag

AGENDA

Maandag 26 november Boerderijschool klas 4, groep A
Woensdag 28 november Klassenouderoverleg van alle klassen en groepen in Noord.
Donderdag 29 november KlassenVertegenwoordigersOverleg
Vrijdag 30 november Vanaf 11.30 uur adventskransen maken in zowel noord als in zuid. Plaats: in de zaal en of hal. Nader bericht volgt nog.
Maandag 3 december Adventsviering
Woensdag 5 Sinterklaas viering School tot 12.45!
Donderdag 6 december en vrijdag 7 december Directie afwezig vanwege een tweedaagse in Deventer.
Vrijdag 18 januari Voorstelling "Waar is Lieke?" voor de kleuters in zuid
Vrijdag 1 februari Voorstelling "Waar is Lieke?" voor de kleuters en groerp 3-4 in noord

VAN DE DIRECTIE

Roetveegpiet?
“Nicolaas wil helpen een beter mens te zijn..”, zongen we tijdens de podiumpresentatie op 21 november. Dit lied – met alle coupletten- zingen wij voortdurend in alle klassen in aanloop naar het kerstfeest.
Nicolaas wil helpen een beter mens te zijn. Dat is de kern van het sinterklaasfeest.
En Piet is de helper van Sint. Hij wurmt zich door de schoorstenen – en wordt daarbij vies van het roet- en legt de pakjes in de schoen. Ook zet hij de zak bij de voordeur neer op Pakjesavond. Piet doet dat graag; hij helpt de Goedheiligman van harte.
Ze werken immers samen aan het bereiken van hetzelfde doel: het stimuleren van onze ontwikkeling door het geven van geschenken en door het voorhouden van een spiegel. De spiegel van onze ziel in de vorm van een surprise met bijpassend rijm. Op de verjaardag van de Sint mag je zeggen wat je niet bevalt aan de ander, zolang het maar rijmt. Dit is de kern en die kern blijft, ook al veranderen de gebruiken rondom de viering. Gebruiken veranderen en dat is bij Sinterklaas ook al eerder gebeurd.
We weten dat Sint en Piet niet echt bestaan. Ze zijn bedacht. En alles wat bedacht is, kan worden veranderd, als de tijd het vraagt. De kleur van een mens mag geen reden voor ruzie zijn. Nooit.
Daarom: Roetveegpiet.

Betty Tjerkstra

Sinterklaasfeest
Coördinatoren: Kim Broere, Bo Hengeveld en Inge Bult

Sinterklaasviering bij de kleuterklassen en groep 3/4 en klas 1 t/m 6: 

Schoen zetten
In de aanloop van 5 december worden er in alle klassen sinterklaasliedjes gezongen, passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook worden er verhalen verteld over Sint Nicolaas en in de hogere klassen kunnen er verhalen verteld worden over Nikolai de wonderdoener.
Op woensdag 28 november  mogen alle kinderen aan het einde van de dag hun schoen zetten en we hopen natuurlijk dat Sint en Piet er wat in zullen doen.

Stoel versieren
Op dinsdag gaan de eersteklassers de zetel van Sint Nicolaas versieren in zuid. Groep 3/4 versiert de stoel van Sinterklaas in Noord. Dit gebeurt onder schooltijd.

Zaal/hal en klassen versieren
Het team versiert op dinsdagmiddag de zaal in zuid. Het team van noord maakt een mooie plek voor Sint in noord. Alle klassen worden mooi ingericht voor het hoge bezoek.

Allergieën
Ouders met een kind die allergisch is voor suiker, zoet, gluten e.d. gelieve zelf voor een vervangend pepernootje te zorgen.

Woensdag 5 december
Op de feestdag zelf brengt de Sint, met zijn twee pieten, een bezoek aan alle kleuterklassen. Per kleuterklas is dit ongeveer 15 minuten en tegen het einde van het bezoek ontvangen de kinderen ook hun pakje. Gelet op de spanning die het hoge bezoek vaak veroorzaakt, zorgen de leerkrachten ervoor dat de dag rondom dit bezoek verder zo normaal mogelijk verloopt, maar wel feestelijk.

De Sint begint in Noord, bezoekt beide kleuterklassen en daarna groep 3/4.
Rond half tien vertrekt Sint naar zuid.
De Sint brengt vanaf 10.00 uur aan alle kleuterklassen een bezoek. Hij begint in kleuterklas A, bezoekt dan B en daarna C.
Om 11.00 uur begint het programma in de zaal voor klas 1 t/m 6. Dit duurt ongeveer 30 minuten.
Na afloop loopt Sint met zijn pietengevolg door de gangen, langs de lokalen om de pakjes en pepernoten te geven.

Pepernoten bakken
Alle kleuters gaan deze week ook pepernoten bakken in hun klas.

ADVENT

Advent
Coördinatoren: Elien Looyen, Lucia Schoonderbeek en Inge Bult.
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.  Dit jaar zijn er 3 adventsvieringen. maandag 3 december, maandag 10 december en maandag 17 december.

Voorschoolse Viering Advent
Op drie maandagochtenden vanaf 08.15 uur tot 08.30 uur:
Zuid:In de hal aan de kleuterkant wordt er op de maandagen muziek gemaakt door enkele ouders. Dit is voor de kleuters
Noord: in de hal wordt er op de maandagen muziek gemaakt door enkele ouders. Dit is voor de kleuters en groep 3/4.

Viering advent    
Kleuterklassen: de intieme viering van advent vindt in de eigen kleuterklas plaats. In de klas wordt de eerste Adventskaars ontstoken, zingt de leerkracht met de kinderen en vertelt een verhaal.

Klas 1 t/m 6: de kinderen van klas 1 t/m 6 komen ‘s ochtends met hun stoel naar de zaal. In de zaal wordt de eerste Adventskaars ontstoken, zingt een leerkracht met de kinderen, vertelt een andere leerkracht het verhaal en mag uit elke klas één leerling met de klassenkaars naar voren komen en deze ontsteken aan de grote kaars. De brandende klassenkaars nemen zij mee naar de klas, om daar de eerste Adventskaars mee aan te steken.
Ouders die mee willen doen aan de viering in de zaal in zuid zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Groep 3/4: 
de intieme viering van advent vindt in de eigen klas plaats. In het klaslokaal wordt de eerste Adventskaars ontstoken, zingt de leerkracht met de kinderen en vertelt een verhaal. Ook wordt tijdens de Adventsperiode het kerstspelletje geoefend.

De Adventsviering op maandag 10 en maandag 17 december gebeurt op dezelfde wijze.

Kerstspelletjes
In alle kleuterklassen wordt tijdens de Adventsperiode het kerstspelletje geoefend.
In klas 1 en groep 3/4 wordt tijdens de Adventsperiode het kerstspelletje geoefend.

Kerstontbijt
In alle klassen is op vrijdag 21 december het kerstontbijt. De tafels zijn mooi gedekt, we eten kerststol, luisteren naar een mooi verhaal, zingen kerstliederen en genieten van de kerstkransjes.
De schooldag is van 08.30 uur tot 11.00 uur.
Daarna begint de kerstvakantie.

Adventskransen maken 

Op vrijdag 30 november is er gelegenheid tot het maken van adventskransen, in de zaal, vanaf 11.30 uur. Op noord is het in de hal en in de lerarenkamer. Graag eigen materialen meenemen, voor groen wordt door de school gezorgd. Ook is er gelegenheid tot het maken van andere adventsknutsels.
De school zorgt voor koffie en thee.
Graag aanmelden bij de jaarfeestengroep: jaarfeestengroep@parcivalschool.nl

Terugblik Jaarfeesten ouderavond
We kijken terug op een zeer geslaagde avond. De zaal was sfeervol ingericht en Adrike Branderhorst vertelde zeer uitgebreid en op innige wijze over de komende lichtfeesten. Het was een verademing. Genieten!

De  verbinding met de wereld
Stilstaan bij hetgeen je waarneemt in de natuur brengt je dichter bij de natuur. Het besef van een in- en uitademen van de aarde verbindt ons met de natuur, met de seizoenen, met de verschillen tussen licht en donker. Niet alleen buiten ons, maar ook in ons innerlijk. Bijvoorbeeld, door de onderliggende motieven van Kerstmis of Pasen te onderzoeken, ontdekken we iets van onze eigen innerlijke achtergronden. We zijn er niet zomaar. Er is een begin van licht en ruimte als kiem in ons aanwezig (met Kerstmis kunnen we ons dat herinneren), dat op een gegeven moment zichtbaar mag worden in de buitenwereld (met Pasen breekt al het ‘levende’ in de natuur naar buiten). Daar kun je uitgebreid op doordenken. Dat is een persoonlijke weg. Hoe je dat doet is niet belangrijk, daar zijn geen regels voor. Op je eigen kompas varen, daar vertrouwen in hebben, je eigen richting steeds weer bijstellen door ervaringen van buitenaf te integreren met belevingen van binnenuit. We komen dan, tenminste laten we dat hopen, tot een grotere bewustwording van onszelf. Dat geeft innerlijke rust, meer begrip en ruimte, voor jezelf en de wereld om je heen.

Vertrouwenspersoon
Inge Bult is de vertrouwenspersoon voor de kinderen op school, zowel in noord als in zuid. Zij zal binnenkort in alle klassen komen, om te vertellen wat haar rol is en wanneer zij haar spreekuur heeft.

Wijkteams Arnhem zuid
Janny Herrebout Na de kerstvakantie op maandagen spreekuur van  8.30 uur tot 09.30 uur  op school. Binnenkort meer in de nieuwsbrief.

Wijkteams Arnhem noord
Mieke Harmelink is de contactpersoon.


Patroontekenen tijdens de extra handwerkles in klas 6

Schoolplein
Mede op verzoek van de BSO, willen wij alle ouders/verzorgers verzoeken om niet te lang op het schoolplein te blijven na schooltijd: maximaal 15 minuten. Er is immers geen toezicht, de verantwoordelijkheid voor de spelende kinderen op het plein ligt dan ook bij de ouders/verzorgers.


Ouderbijdragen
Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 dec. a.s.  Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink ouderbijdrage@vsathena.nl of per telefoon op maandag 17.00 – 19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur telefoon: 06-39028947

Informatie over vrijstelling geregeld schoolbezoek vijfjarigen

Paragraaf 2 LEERPLICHTWET
Artikel 2 Verantwoordelijke personen
Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege verstrekt document of een bewijs van uitschrijving van een andere school overgelegd waarop de gegevens van de jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn onderwijsnummer zijn vermeld. Indien de in de eerste volzin bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk hebben gemaakt dat zij geen burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere kunnen overleggen, leggen zij het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere over aan de school zodra zij daarvan kennis hebben verkregen.
Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Artikel 11a. Leeftijd leerling
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn met betrekking tot de jongere die nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.
Naast de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd op aanvraag van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ten behoeve van de jongere bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt.

Nieuwsbrief nummer 8 is 10 december online.

PRIKBORD