Nieuwsbrief nummer 5 maandag 29 oktober 2018

Bordtekening van Sint Maarten

AGENDA

Woensdag 31 oktober Kendra Loos geeft geen les aan klas 6. Kim Broere geeft les aan klas 6.
Woensdag 31 oktober Klassenouderoverleg in Zuid Aanvang: 08.45 uur-10.00 uur en aansluitend KVG
Woensdag 31 oktober geen 'leren leren'
Woensdag 31 oktober Teamvergadering in Noord voor alle medewerkers : studie bijeenkomst: lezen.
Donderdag 1 november en vrijdag 2 november Directie afwezig vanwege een tweedaagse in Deventer
Maandag 5 november Boerderijschool klas 4, groep A
Woensdag 7 november Studiedag leerkrachten kleuterklas, kleuters vrij
Woensdag 7 november Informatieochtend zuid, aanvang 9.00 uur
Vrijdag 9 november Informatieochtend noord, aanvang 9.00 uur
Maandag 12 november Sint Maartensfeest . Klas 5 fietst gezamenlijk naar Noord voor de viering aldaar.
Maandag 12 november Boerderijschool vervalt i.v.m. Sint Maarten viering
Woensdag 14 november geen 'leren leren'
Donderdag 15 november Algemene ouderavond over een seizoen vol innige jaarfeesten; de vieringen van november t/m februari. Zie verderop.
Maandag 19 november Boerderijschool klas 4, groep B
Woensdag 21 november Podiumpresentaties in de zaal van 11.30- 12.30 uur.

VAN DE DIRECTIE

“Laten we even een actie foto voor de nieuwsbrief maken”, zei ik tegen Ranjani. Even…niks even…
Want hoe ik ook mijn best doe en grijp, hijs, duw en spring, ik krijg mijn lijf met geen mogelijkheid boven de duikelstang.  Ik verbaas me over mijn logge stijfheid. “Vroeger….” Inderdaad, vroeger.

Betty Tjerkstra

Belangrijke afspraak voor ouders
Spreek altijd met respect over andermans kinderen en andermans opvoeding.
Probeer de andere ouder als collega te zien in plaats van concurrent of rivaal. Praat met elkaar in plaats van over elkaar (=  roddelen).

Afwezigheid directie
Het werk van de directie is veelomvattend en in veel gevallen niet-locatiegebonden. Concreet betekent dit dat de directie niet altijd zichtbaar aanwezig is. Tijdens die afwezigheid is de aanspreekpersoon de vervanger van de directie. Dit geldt voor leerkrachten en ouders. Voor dringende zaken, zoals bijvoorbeeld incidenten, kunnen leerkrachten en ouders bij de aanspreekpersoon terecht. De aanspreekpersoon handelt in lijn en opdracht van de directie en neemt waar nodig en/of gewenst contact op met de directie.
Bij afwezigheid van de directie is Ingrid Mengers de aanspreekpersoon in zuid, bij afwezigheid van Ingrid is dat Colette Dick.
In noord is Inge Bult de aanspreekpersoon en op donderdag en vrijdag Eva van Kleef. 

Incidenten
Soms komt het voor dat er iets bijzonders gebeurt, iets buitengewoons. Hoe gaat de school hiermee om? Welke acties ondernemen wij? De leerkracht of ouder die het incident heeft waargenomen meldt dit bij de directie (bij afwezigheid van de directie bij de aanspreekpersoon) en er wordt een incidentenregistratieformulier ingevuld. Er vindt een gesprek plaats met alle betrokkenen, individueel. Waar nodig of gewenst ook een gezamenlijk gesprek. Doel: helderheid over het voorval en wat de vervolgstappen kunnen of moeten zijn. Daarna verricht de school nazorg. Waar nodig of gewenst wordt externe hulp ingeschakeld. De school houdt een logboek bij en noteert hierin alle vervolgafspraken. Het incident wordt anoniem vermeld in het jaarverslag. Bij herhaling van het incident vindt melding plaats bij de Stichting en de onderwijsinspectie.

Procedure ongewenst gedrag (zie ook blz 79. permanente deel schoolgids)

Het lerarentekort is rampzalig. En de sector met het grootste tekort – het primair onderwijs- is niet erg populair. Toch blijven we zoeken naar personeel: invalleerkrachten en klassenleerkrachten, zie voor de vacatures de website van Stichting Athena. Een open sollicitatie kan ook.

Afwezigheid medewerkers
Bij afwezigheid van medewerkers dienen we bij het mobiliteitscentrum (invalpool) een verzoek voor vervanging in. Blijkt er geen invalleerkracht beschikbaar te zijn dan benadert de school de part-timers. Als dat geen positief resultaat oplevert gaan we vervolgens over tot het ‘naar huis sturen’ van een klas.
Het verdelen van klassen over andere klassen is voor ons geen optie meer; er is dan sprake van opvang, geen onderwijs.
Een geplande afwezigheid melden we ruim van te voren in de Nieuwsbrief.
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben we groep 3/4 ‘naar huis moeten sturen’. Een uitzonderlijke en zeer ongewenste situatie!
Om deze ‘lasten’ eerlijk over alle klassen van school te verdelen bekijken we per keer welke klas thuis moet blijven. De school doet dat in overleg met het team, de bestuurder wordt geïnformeerd.

SINT MAARTEN
Coördinatoren: Jesse de Jong (klas 5) en Inge Bult (kleuterklas D)
Inleiding

Dit jaar vieren we het feest voor het eerst met noord en zuid samen. Hoe gaan we dit met elkaar doen? We vormen immers samen één school. We zijn tot het volgende gekomen.
Programma klas 5, groep 3-4 en kleuterklassen D en E
Klas 5 gaat bij de start van de schooldag op 12 november op de fiets (o.b.v. de leerkracht en de directie) naar noord, om daar de leerlingen van groep 3-4 en de leerkrachten te helpen bij het uithollen van de pompoenen. Het uithollen begint ongeveer om 9.00 uur. Als deze klus is geklaard, voeren de vijfdeklassers het schouwspel op van Sint Maarten voor de kleuters en de leerlingen van groep 3-4. Hierna, rond 12.00 uur, gaat klas 5 weer naar zuid. 
Programma kleuterklassen A, B, C en klas 6

In zuid voert klas 6 het schouwspel op. Voor de kleuters is dit aan het begin van de dag, rond 9.00 uur.  Waarna er in de klas een grote pompoen wordt uitgehold. Verder volgt het gewone dagprogramma.
Programma klas 1 t/m 4 en klas 6
Na de kleine pauze, rond 11.10 uur, gaan de leerlingen van klas 1 t/m 4 starten met uithollen van de pompoenen, met hulp van klas 6 en 4.
Klas 6 gaat pompoenen uithollen met klas 1. Klas 4 met klas 2 en 3. Als de leerlingen van klas 4, 5 en 6 ook nog een eigen pompoen willen uithollen, dan mag dat.
Programma klas 1 t/m 6
Aan het einde van de dag voert klas 6 het schouwspel op in de zaal, voor klas 1 t/m 5.

Natuurlijk worden gedurende de dag alle bekende liedjes gezongen in alle klassen. En wordt er in de komende tijd veel over gezongen, getekend, geknutseld en verteld.

Klas 1 t/m 3 en groep 3-4 : graag op maandag een pompoen meegeven, met uithol gereedschap. Eventueel ook klas 4, 5 en 6. Het helpt als er thuis al een dakje is afgesneden.

SINT MAARTEN AVOND
Zoals bekend, organiseert de school sinds vorig jaar geen avondoptocht meer. De school viert het feest van Sint Maarten in de klassen, tijdens de schooldag.
Enkele enthousiaste ouders van de Jaarfeestengroep, enkele klassenouders en enkele ouders van zowel noord als zuid, zijn het initiatief gestart om op 11 november een Sint Maartensoptocht te organiseren.
Wij juichen dit initiatief van harte toe, vinden het zelfs fantastisch.
Bij het prikbord leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Lootjes trekken
Op de dag na de Sint Maartenviering op school, worden er in klas 4, 5 en 6 lootjes getrokken voor het feest op 5 december.

Algemene Ouderavond op 15 november
Op deze avond vertelt een gastspreker over de jaarfeesten van november tot en met februari. Ook wordt er iets moois gemaakt voor in de klas en thuis. Het wordt een gezellige avond waar ook voldoende gelegenheid is om onderling uit te wisselen. De avond wordt georganiseerd door de Jaarfeestengroep

LUIZENPROTOCOL
Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst over luizen, is het luizenprotocol herzien en aangepast. Het nieuwe luizenprotocol en stappenplan staat ook op de website. Hieronder het aangepaste stappenplan.Schoolbeleid is en blijft: Kinderen moeten luizenvrij op school komen! Ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. Kammen helpt!
Om dat te bereiken zijn volgende zaken van belang:
Stappenplan luizen oktober 2018

1 Ouders/verzorgers en schoolmedewerkers thuis: Dringend verzoek: in de laatste vakantieweek controleren de ouders en de schoolmedewerkers de gezinsleden op luizen/ neten. Bij constatering van luizen/neten het hele gezin dagelijks extra kammen en of controleren. Blijf controleren in de vakantie.
2 Ouders/verzorgers en schoolmedewerkers ontvangen van school (directie) het volgende e-mailbericht op vrijdag aan het begin en einde van iedere vakantie: dringend verzoek om op de laatste vakantiedag de haren van alle gezinsleden te kammen en te controleren op neten en luizen.
3 Op school in de eerste schoolweek en – in overleg met de leerkrachten-  na iedere vakantie bij alle leerlingen en schoolmedewerkers luizencontrole in alle schoolruimtes, door de luizenwerkgroep.
3a Bij constatering van neten/luizen melden de leden van de luizenwerkgroep aan de administratie de namen van de betreffende personen. Bij constatering van neten/luizen bij de schoolmedewerkers melden de controleurs aan de administratie de namen van de betreffende personen.
3b De luizencoördinator controleert de luizenmap na afloop van de luizencontrole
3c De administratie stuurt een email  
naar de betreffende klassen en geeft het aantal personen dat luizen heeft door. De betreffende ouders/verzorgers krijgen apart een email. Ook wordt er gevraagd om 2x per dag veertien dagen lang te blijven kammen, nadat de laatste luis is gezien.
4 Na twee weken  wederom een school controle door de luizenwerkgroep; alleen bij die personen die luizen/neten hadden en bij kinderen die afwezig waren.
4a Bij constatering van luizen/neten volg punt 3 a, b, en c.
5 Bij herhaaldelijk voorkomen van luizen bij dezelfde kinderen gedurende een half jaar nodigt de directie de betreffende ouders/verzorgers per email en/of telefonisch uit voor een gesprek.
In dit informatieve en open gesprek staan de volgende punten centraal: hoe komt het? Weet je hoe je moet kammen? Heb je hulp nodig?  Waar nodig wordt informatie gegeven over de luizen, wat je eraan kunt doen en hoe deze te bestrijden volgens de richtlijnen van de RIVM.
Ook worden ze uitgenodigd om bij de volgende controle aanwezig te zijn. Zij krijgen dan ter plaatse van de luizenwerkgroep informatie over: het kammen, het controleren en over de luizen zelf. Ook de rol van de GGD wordt besproken.
-Ook zal de directie de ouders dringend vragen om het hele gezin te controleren en te kammen en dit gedurende minimaal twee weken te blijven doen. Doel van het gesprek: erachter komen wat er nodig is om ‘het luizenvrij zijn’ wel voor elkaar te krijgen. De belemmerende factoren in kaart brengen en daarop acteren. Een doorverwijzing middels een hulpvraag naar de wijkcoach of het multidisciplinair team behoort ook tot de mogelijkheden.
6 Mocht hierna geen verbetering optreden, dan informeert de directie de ouders dat er een melding volgt bij de GGD volgens procedure.
De sociale veiligheid is dan in het gedrang. De hulpvraag bij de jeugdverpleegkundige komt aan bod en waar nodig maakt de jeugdverpleegkundige van de GGD een afspraak voor een huisbezoek.
7 Tref je als ouder/verzorger thuis bij een tussentijdse controle luizen aan meld dit dan bij de administratie via email. administratie@parcivalschool.nl Er kan dan een bericht uitgaan naar der betreffende klassen, om thuis extra te controleren.

Blijven controleren. Blijven kammen. Melden als er luizen zijn. Zijn er luizen, blijf dan 2x per dag veertien dagen lang kammen nadat je de laatste luis gezien hebt.  Blijf allen alert op plagen/pesten.
Luizencoördinator zuid: Bianca Hegeman. Luizencoördinator noord: Tui Clark

SUBSIDIE VOOR DUURZAAM SCHOOLPLEIN TOEGEKEND
Enkele ouders hebben een subsidie aanvraag gedaan, via Cultuurmij Oost, om het schoolplein in de Brugstraat ‘duurzamer’ te maken.  Zij hebben globale ideeën vanuit de  leerkrachten en leerlingen uit klas 6 van vorig jaar en groep 3-4 noord omgevormd tot een plan.
Deze subsidie is toegekend! Hieronder volgt meer informatie over de plannen.

Het plan:
Na deze eerste drie brainstormsessies van leerkrachten, ouders en kinderen, hebben we besloten de volgende ideeën verder uit te willen werken:
1. Een duurzaam en groen schoolplein
2. Ludieke/ creatieve (bak)fietsparkeerplaatsen in de wijk.

1 Een duurzaam en groen schoolplein. Met een werkgroep willen we graag een ontwerp maken/verder uitwerken voor een duurzaam en groen schoolplein. De ideeën die nu al opgehaald zijn, vormen uitgangspunt en moeten verder uitgewerkt worden:

  • Een creatief plan voor het regenwater: Hoe kunnen we zorgen dat het water enerzijds beter van het plein af kan/ de grond in kan (vooral na hevige regenbuien) en hoe kunnen we anderzijds het water juist opvangen om te kunnen hergebruiken voor de tuin, of om er mee te spelen? Kan dit systeem van duurzame materialen worden ontworpen?
  • Moestuin en/of moestuin bakken en bloembakken, bijenhotels die we (zo veel mogelijk) maken van kosteloos restmateriaal.
  • Een boomhut van sloop en rest hout, dat wel aan de veiligheidseisen van een schoolplein voldoet.

2 Parkeer plekken voor (bak) fietsen in de straat/wijk
Samen met een kunstenaar ontwerpen we graag sjablonen op de stoep die aangeven waarop gezette tijden ouders hun (bak)fietsen mogen parkeren. Dit voorkomt onveilige verkeerssituaties in de smalle straat waar de school aan ligt en opstoppingen rondom het schoolplein. De sjablonen moeten de straat en wijk ‘versieren’, een lust zijn voor het oog van de omwonende. Uiteraard moet dit in overleg met de gemeente en omwonenden.

Nieuwsbrief 6 is maandagmiddag 12 november na 17.00 uur  online

Prikbord

Ladeblok
Iemand interesse in een Lundia ladenblok / 9 laatjes? Afmetingen: breedte 96 cm, hoogte 38 cm en diepte 36 cm.
Op te halen bij de directie.

 

SINT MAARTENSOPTOCHT
De ouders van de jaarfeestengroep en andere enthousiaste ouders nodigen jullie uit om op 11 november de Sint Maartensoptocht te lopen. Het is voor de organisatie belangrijk dat je je tot 3 november aanmeldt op jaarfeestengroep@parcivalschool.nl met naam en telefoonnummer. Verdere informatie volgt nog! 

WORKSHOP TRANSPARANT MAKEN
In winterse sferen…

Altijd al een mooie transparant zelf willen maken voor de adventstijd die komt? Meld je dan nu aan voor deze fijne workshop!
Wanneer: zaterdag 24 november 2018
Tijd: 10.00u tot 14.00u
Waar: ‘t Huukske, Mauritsstraat 22 in Arnhem
Prijs: €20,00 p.p. inclusief materialen, koffie/thee, soep bij de lunch.
Aanmelden en meer informatie via vrouwkestof@gmail.com